Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het is mogelijk dat de inhoud van deze algemene voorwaarden wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk dat u onze algemene voorwaarden kent en op de hoogte bent. U dient zelf de laatste versie en/of wijzigingen over de algemene voorwaarden bij te houden en te controleren. Mijn huisregels vindt u HIER.

Aanbiedingen, prijsopgaven en tegoeden.
Aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende uitvoering van diensten. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gebruik van advies, diensten, service en producten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend door middel van een nacalculatie die ter plekke dient te worden voldaan. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs of langer durende workshop en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend door midden van een nacalculatie. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Bij eventuele tegoeden kan de dienstverlener om een niet nader uit te spreken reden altijd de tegoeden weigeren dan wel bevriezen en niet uitvoeren zonder restitutie.

Overeenkomsten.
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. Levering van goederen of diensten. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon/workshopruimte. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden dan ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen ter dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiend kosten. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gebruik van advies, diensten, service en producten.

Overmacht.
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van eigenaar/houder van de trimsalon/workshopruimte, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijker wijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien een leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon/workshopruimte niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid.
De eigenaar houder van de webshop/fysieke winkel/trimsalon/workshopruimte is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gebruik van advies, diensten, service en producten. Alle aansprakelijkheid is te alle tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar houder van de trimsalon/workshopruimte ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Uitsluiten.
Indien hond (model) bijt, agressief gedrag vertoond, wordt de cursus/workshop direct beëindigd zonder restitutie van deelname gelden. Ook wanneer de vacht van het meegenomen model bij aankomst ernstig is verklit en/of vervilt wordt de cursus/workshop direct beëindigd zonder restitutie van deelname gelden. De ter plekke (aangekochte) goederen (werkmaterialen en werk gereedschap etc.) dienen direct contant (PIN) te worden voldaan. Een loopse teef is niet welkom.

Garantie.
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

Video camera.
Ten behoeve van educatie en evaluatie voor onszelf  maken we onder andere gebruik van video camera’s tijdens de workshop(s) en trimsalon sessie(s).

Reclame.
Reclames ter zake van een door de eigenaar/houder van de webshop/fysieke winkel/trimsalon/workshopruimte verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de webshop/fysieke winkel/trimsalon/workshopruimte binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de webshop/fysieke winkel/trimsalon/workshopruimte te vervoegen. Reclames ter zake van geleverde zaken dienen uiterlijk 2 weken na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

Betaling.
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling (PIN) bij aflevering. Voor cursus & workshop inschrijfgelden geldt betaling vooraf. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Kosten die voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

A. Bij annulering langer dan 48 uur voor afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

B. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon/workshopruimte en op schriftelijk verzoek leverbaar) verschuldigd.

C. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon/workshopruimte) verschuldigd. In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon/workshopruimte gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor de rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €25 een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.

Copyright & Disclaimer.
Het (intellectuele) eigendom op de inhoud van deze site en vergaard tijdens het geven workshops, ligt bij www.vachtverzorging.com + www.work-shops.nl + www.natuurlijk4u.nl + www.natuurlijk4dogs.nl + www.doodlevachtverzorging.nl. Onder andere wordt hieronder verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en alle overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.vachtverzorging.com + www.work-shops.nl + www.natuurlijk4u.nl + www.natuurlijk4dogs.nl + www.doodlevachtverzorging.nl. De bepalingen zijn van toepassing op de webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken verklaart de gebruiker in te stemmen met deze disclaimer. www.vachtverzorging.com + www.work-shops.nl + www.natuurlijk4u.nl + www.natuurlijk4dogs.nl + www.doodlevachtverzorging.nl is vrij haar intellectuele eigendom te gebruiken zoals zij dit naar eigen inzicht (commercieel) wenst.

Geschillen.
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en www.vachtverzorging.com + www.work-shops.nl + www.natuurlijk4u.nl + www.natuurlijk4dogs.nl  + www.doodlevachtverzorging.nl voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van www.vachtverzorging.com wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Deelt dit: